ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ..?30-10-2017 10501

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ..?


348 respondents

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ - ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ 8%

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 20%

ಬಿಜೆಪಿ - ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ 5%

ಬಿಜೆಪಿ 37%

ಜೆಡಿಎಸ್ 26%

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 5%

ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು

ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ